Basic

 • نمایش و فروش تمام پروازهای داخلی و خارجی (چارتری و سیستمی)
 • نمایش و فروش هتل داخلی و خارجی
 • نمایش و فروش قطار
 • ساین اختصاصی پرواز داخلی
 • ساین اختصاصی قطار
 • طراحی سایت اختصاصی
 • امکان فروش اعتباری
 • به روز رسانی رایگان
 • دامنه اختصاصی دارد
 • واریز سود فروش به صورت روزانه
 • پشتیبانی یکساله


Standard

 • نمایش و فروش تمام پروازهای داخلی و خارجی (چارتری و سیستمی)
 • نمایش و فروش هتل داخلی و خارجی
 • نمایش و فروش قطار
 • ساین اختصاصی پرواز داخلی
 • ساین اختصاصی قطار
 • طراحی سایت اختصاصی
 • امکان فروش اعتباری
 • به روز رسانی رایگان
 • دامنه اختصاصی دارد
 • واریز سود فروش به صورت روزانه
 • پشتیبانی یکساله


Plus

 • نمایش و فروش تمام پروازهای داخلی و خارجی (چارتری و سیستمی)
 • نمایش و فروش هتل داخلی و خارجی
 • نمایش و فروش قطار
 • ساین اختصاصی پرواز داخلی
 • ساین اختصاصی قطار
 • طراحی سایت اختصاصی
 • امکان فروش اعتباری
 • به روز رسانی رایگان
 • دامنه اختصاصی دارد
 • واریز سود فروش به صورت روزانه
 • پشتیبانی یکساله


VIP

 • نمایش و فروش تمام پروازهای داخلی و خارجی (چارتری و سیستمی)
 • نمایش و فروش هتل داخلی و خارجی
 • نمایش و فروش قطار
 • ساین اختصاصی پرواز داخلی
 • ساین اختصاصی قطار
 • طراحی سایت اختصاصی
 • امکان فروش اعتباری
 • به روز رسانی رایگان
 • دامنه اختصاصی دارد
 • واریز سود فروش به صورت روزانه
 • پشتیبانی یکساله